Specjalizacje

Dla osób indywidualnych:
Dla biznesu:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) z późn. zm., zwanym dalej „RODO”, przekazujemy następujące informacje:

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorami przekazanych przez Państwa danych osobowych są: 

1) Adwokat Paulina Czyczewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Adwokat Paulina Czyczewska Kancelaria Adwokacka”, ze stałym miejscem jej wykonywania w Poznaniu (61-754), przy ul. Szyperskiej 3/6, NIP: 9281889776,

Dane kontaktowe: adres jak wyżej; e-mail: [email protected]; tel. 603-721-233,

2) Adwokat Joanna Woźniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Adwokat Joanna Woźniak Kancelaria Adwokacka”, ze stałym miejscem jej wykonywania w Poznaniu (61-754), przy ul. Szyperskiej 3/6, NIP:  8551535149,

Dane kontaktowe: adres jak wyżej; e-mail: [email protected]; tel. 667-272-345.

3) Adwokat Błażej Kołodziejczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Adwokat Błażej Kołodziejczyk Kancelaria Adwokacka”, ze stałym miejscem jej wykonywania w Poznaniu (61-754), przy ul. Szyperskiej 3/6, NIP: 9721224852,

Dane kontaktowe: adres jak wyżej; e-mail: [email protected]; tel. 531-281-471,

zwani dalej wspólnie w liczbie pojedynczej „Administratorem Danych”.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZASPRZETWARZAMY DANE?

Państwa dane osobowe (w tym zwykłe dane osobowe lub szczególne <wrażliwe> dane osobowe, o których mowa m. in. w art. 9 ust. 1 oraz art. 10 RODO) będziemy przetwarzać w następujących celach:

Niezalenie od powyższego dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Prawa o adwokaturze (na podstawie art. 16c ust. 1 pkt 2 lit. c tj. 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone).

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie na Państwa wpływać.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych będzie udzielona nam zgoda, dane te będziemy wykorzystywać w celach, w których zgoda została wyrażona – przez czas w niej określony, nie dłużej jednak niż do czasu jej cofnięcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

COFNIĘCIE ZGODY

W przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej nam zgody, zgoda ta może zostać w każdej chwili cofnięta, co jednak nie będzie wpływać na prawidłowość przetwarzania Państwa danych przed dokonaniem cofnięcia zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

Przysługuje Państwu nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wniosek taki obliguje nas po jego przyjęciu do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

ZAWARCIE UMOWY A PRZETWARZANIE DANYCH

Do zawarcia z nami umowy niezbędne jest podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w formularzu umowy. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niemniej jednak brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.

ZŁOŻENIE REKLAMACJI A PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Do złożenia i umożliwienia rozpatrzenia reklamacji usług świadczonych przez administratora w drodze elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego www.cwkadwokaci.pl, niezbędne jest podanie danych wskazanych w regulaminie ww. serwisu, w części dotyczącej procedury reklamacyjnej. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże brak wskazania tychże danych uniemożliwi skuteczne złożenie oraz rozpatrzenie reklamacji.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:


Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar EOG (Unia Europejska, Norwegia, Liechtenstein i Islandia). W razie podjęcia decyzji o przekazaniu Państwa danych poza obszar EOG zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

Potrzebujesz wsparcia?
Pomożemy.
Przejdź do formularza i wypełnij go.
Oddzwonimy do Ciebie najszybciej jak to możliwe.
Skontaktuj się z nami

Zapisz się do naszego newslettera

Obiecujemy wysyłać tylko poważne informacje.