Specjalizacje

Dla osób indywidualnych:
Dla biznesu:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS WWW.CWKADWOKACI.PL

§ 1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób świadczenia usług w drodze elektronicznej (za pośrednictwem serwisu www.cwkadwokaci.pl) przez:
  1. Adwokata Paulinę Czyczewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Adwokat Paulina Czyczewska Kancelaria Adwokacka”, ze stałym miejscem jej wykonywania w Poznaniu (61-754), przy ul. Szyperskiej 3/6, NIP: 9281889776 (dane kontaktowe: adres jak wyżej; e-mail: [email protected]; tel. 603-721-233),
  2. Adwokata Joannę Woźniak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Adwokat Joanna Woźniak Kancelaria Adwokacka”, ze stałym miejscem jej wykonywania w Poznaniu (61-754), przy ul. Szyperskiej 3/6, NIP:  8551535149 (dane kontaktowe: adres jak wyżej; e-mail: [email protected]; tel. 667-272-345),
  3. Adwokata Błażeja Kołodziejczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Adwokat Błażej Kołodziejczyk Kancelaria Adwokacka”, ze stałym miejscem jej wykonywania w Poznaniu (61-754), przy ul. Szyperskiej 3/6, NIP: 9721224852 (dane kontaktowe: adres jak wyżej; e-mail: [email protected]; tel. 531-281-471).
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  1. Usługodawcy – rozumie się przez to osoby wskazane powyżej w punkcie 1, wspólnie prowadzące Serwis www.cwkadwokaci.pl,
  2. Usługobiorcy – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  3. Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.cwkadwokaci.pl
  4. Formularzu Kontaktowym – rozumie się przez to udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie formularz umożliwiający przesłanie Usługobiorcy wiadomości do Usługodawcy,
  5. Usłudze – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu,
  6. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszym dokument.
 3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Usługobiorcy po zawarciu umowy, w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

§ 2

[USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ SERWIS]

 1. Usługi świadczone przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznania się z udostępnionymi w nim przez Usługodawcę informacjami mają wszyscy korzystający z sieci Internet i odwiedzający Serwis.
 3. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy usługi nieodpłatne, polegające na: 
  1. udostępnieniu Usługodawcom dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie ,
  2. umożliwieniu skontaktowania się z Usługodawcą poprzez Formularz Kontaktowy. 
 4. Realizacja usługi Formularza Kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości skontaktowania się z Usługodawcą przy pomocy formularza. Usługa udostępnienia Formularza Kontaktowego świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości do Usługodawcy.
 5. Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu ww. przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym.

§ 3

[WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH]

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest przede wszystkim akceptacja treści Regulaminu.
 2. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących wymagań:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10, 
  3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript, 
  4. posiadanie programu do odczytu i zapisywania plików formatu pdf, doc, docx,
  5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  6. zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 lub większa.
 3. W Serwisie wykorzystywane są mechanizmy plików Cookies. Zasady ich wykorzystania przez Usługodawcę określone zostały w załączniku do Regulaminu o nazwie „Informacje o wykorzystywaniu plików cookies oraz powiadomień webpush w serwisie www.cwkadwokaci.pl”. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu. Treść załącznika udostępniona została również bezpośrednio w Serwisie (w stopce strony internetowej) pod nazwą „Pliki cookies”.
 4. W Serwisie nie są rozpowszechniane treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nawołujące do nienawiści lub dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, ani treści o charakterze pornograficznym. 
 5. Wszystkich Usługobiorców obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, w tym treści wymienionych w pkt 4.

§ 4

[REKLAMACJA]

 1. Usługobiorca może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z oferowanych w nim Usług.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w szczególności jeżeli Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o stwierdzonych uchybieniach niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane na jeden ze wskazanych w § 1 pkt. 1-3 Regulaminu adresów e-mail.
 5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie Usługobiorcy. 
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca niezwłocznie wezwie Usługobiorcę do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji od Usługobiorcy. W razie braku zadośćuczynienia wezwaniu do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia wezwania, Usługodawca pozostawi reklamację bez rozpoznania o czym poinformuje Usługobiorcę.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail.

§ 5

[PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ]

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Wszystkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Usługodawcy.
 3. Prawa autorskie majątkowe dotyczące Utworów powstałych w wyniku świadczenia Usług należą do Usługodawcy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z tychże Utworów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, co oznacza, że na jego rozpowszechnianie wymagana jest zgoda Usługodawcy. Zgoda taka powinna zostać udzielona w formie pisemnej.

§ 6

[POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW]

 1. Każdy Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w tym:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie odpłatnych Usług,
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą,
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
  4. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. może skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 7

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Wszystkie przekazane przez Usługobiorcę dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę (administratora danych osobowych) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych określa załącznik do Regulaminu o nazwie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”, stanowiący integralną jego część. Treść tego załącznika została ponadto udostępniona na stronie głównej Serwisu (w stopce strony internetowej) pod nazwą „RODO”.

§ 8

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku gdyby któreś z postanowień Regulaminu uznane zostało za nieważne, zastosowanie w to miejsce znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, jednak nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie Regulaminu w nowym brzmieniu.
 4. Usługobiorca, który nie wyraża zgody na treść nowego Regulaminu, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. 
 6. Umowy o świadczenie Usług zawierane są w języku polskim i stosuje się do nich przepisy prawa polskiego.
 7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne.
 8. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w Serwisie.Załączniki: 

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 2. Informacje o wykorzystywaniu plików cookies oraz powiadomień webpush w serwisie www.cwkadwokaci.pl
Potrzebujesz wsparcia?
Pomożemy.
Przejdź do formularza i wypełnij go.
Oddzwonimy do Ciebie najszybciej jak to możliwe.
Skontaktuj się z nami

Zapisz się do naszego newslettera

Obiecujemy wysyłać tylko poważne informacje.